Skip to content

Részletes tételek

Az alábbi tételeket, témákat diákjaink dolgozták ki a középiskolai történelem tankönyvek és tanáraik órai előadásai alapján 2010 körül. A diákok kérése alapján név nélkül láthatják a kidolgozásokat. A tételek eltérő hosszúságúak és színvonalúak, nyugodtan válogassanak igényeik szerint!

Vigyázat! Mivel az alábbi tételek régiek (időközben a Nat2020 , illetve a megújított érettségi követelményrendszer jelentős mértékben redukálta a tananyagot), ezért a mai követelmények szerint erősen túlírtak.

Köszönjük minden diákunknak, hogy dolgozataikkal hozzájárulnak diáktársaik tanulásához!

 
 
Az őskor és az ókori kelet (kidolgozva 2022-ben)
 
Egyén és közösség viszonya az antik (görög-római) társadalmakban
 
A római köztársaság válsága
 
Az antikvitás kultúrájának jellemzői
 
A kereszténység korai története és egyházzá szerveződése
 
Az iszlám vallás
 
A világvallások jellemzői
 
 
 
Gazdasági változások Nyugat-Európában a X–XIII. században
 
A középkor anyagi és technikai kultúrája (XI–XIV. század)
 
A középkori város jellemzői Európában és Magyarországon
 
A kereszténység (egyház) szerepe a középkori Európában
 
Középkori egyetemek, szerzetesrendek
 
A rendi állam kialakulása és jellemzői a középkori Európában
 
A középkor mindennapjai
 
 
 
A honfoglaló magyarság társadalma, életmódja
 
Géza és István államalapító tevékenysége
 
A keresztény királyság megteremtése Szent István korában
 
Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon
 
Magyarország gazdasága a XIV–XVI. században
 
A magyar társadalom változásai a honfoglalástól a XIV. századig
 
A magyar társadalom a XIV–XV. században
 
A magyarországi városfejlődés jellegzetességei a XIV–XVI. században
 
Luxemburgi Zsigmond külpolitikája
 
Hunyadi Mátyás portréja és udvara
 
Törökellenes küzdelmek a XIV–XV. században
 
Az Oszmán-török Birodalom és a Magyar Királyság
 
 
 
A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei
 
Reformáció és katolikus megújulás
 
A kapitalista világgazdaság kialakulása a XVI–XVIII. században
 
Kapitalizálódás, anyagi kultúra és mindennapi élet az újkori Angliában (15–18. század)
 
Harc az európai hegemóniáért a XVI–XVII. században
 
 
 
Törökellenes harcok a XVI–XVII századi Magyarországon
 
Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése
 
Demográfiai és településszerkezeti változások a XVI–XVIII. századi Magyarországon
 
Demográfiai változások a XVII–XVIII. századi Magyarországon
 
Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században
 
Életmód és mindennapok a XVII. századi Magyarországon
 
A Rákóczi-szabadságharc és nemzetközi összefüggései
 
A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői
 
A felvilágosodás és a francia forradalom eszmei irányzatai
 
 
 
Nagyhatalmi erőviszonyok átalakulása Európában a XVIII. században
 
Polgári államok létrejötte és működése a XVIII–XIX. században
 
Az ipari forradalom gazdasági vonatkozásai a XVIII–XIX. században
 
Az ipari forradalom hatása a természetes és az épített környezetre
 
Az első ipari forradalom társadalmi következményei
 
A XVIII–XIX. századi alkotmányok alapvető vonásai
 
A modern demokráciák XVIII. századi gyökerei
 
A XIX. század uralkodó eszméi
 
A német egység
 
Gyarmatosítás és a gyarmati függetlenségi küzdelem a XVIII–XX. században
 
 
 
A magyar gazdaság a XVIII. század közepétől 1848-ig
 
A magyar gazdaság átalakulása a reformkortól az első világháborúig
 
A magyar államszervezet működése a XVIII–XIX. században
 
Az országgyűlés és a vármegye felépítése, működése és szerepe a XVIII. század közepétől 1848-ig
 
Széchenyi és Kossuth nézetei, programja a polgári átalakulásért
 
A reformkori társadalom jellemzői
 
A jobbágykérdés Magyarországon (XVIII–XIX. század)
 
Kossuth Lajos politikai pályája
 
Az 1848-as európai forradalmak és a magyar szabadságharc
 
A kiegyezés és alternatívái
 
A dualizmus gazdasága
 
Budapest fejlődése a hosszú XIX. században
 
A nemzetiségi kérdés Magyarországon a XVIII. század közepétől 1868-ig
 
Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés a XVIII–XIX. századi Magyarországon
 
Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés a XVIII–XIX. századi Magyarországon
 
Etnikai és demográfiai változások Magyarországon a XIX. században
 
Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés 1800–1914 között Magyarországon
 
A zsidóság helyzetének jellemzői Magyarországon 1867–1945
 
 
 
A világgazdaság a két világháború között
 
A világgazdaság a húszas és a harmincas években. A gazdaság helyzete a két világháború között
 
Az életmód változásai a XX. század első évtizedeiben
 
A bolsevik ideológia
 
A sztálini gazdaságpolitikai jellemzői
 
A náci ideológia jellegzetességei
 
Diktatúrák a két világháború között
 
Tekintélyuralmi és totalitárius rendszerek az 1920-as, 1930-as években
 
A holokauszt Európában (1)
 
A holokauszt Európában (2)
 
A hidegháború
 
A kétpólusú világ és a gyarmati rendszer felbomlása
 
Demográfiai változások a XX. században
 
 
 
A választójog és a választási rendszer Magyarországon a XX. században
 
A XX. századi magyar politikusok portréi
 
A magyar gazdaság jellemzői 1900–1945 között
 
Gazdasági változások Magyarországon az első világháború után
 
A magyar gazdaság jellemzői a két világháború között
 
Tudomány, művészet, oktatás a két világháború közötti Magyarországon
 
Magyarország a második világháború idején
 
Hétköznapok a II. világháborús Magyarországon
 
Magyarország és a világgazdaság a XX. század második felében
 
A magyar gazdaság jellemzői 1945 és 1980 között
 
A magyar gazdaság jellemzői 1945 és 1995 között
 
A magyar parasztság története 1950–1970 között
 
Életmód az 1950-es évek Magyarországán
 
Élet és mindennapok a hatvanas évek Magyarországán
 
Életmód és mindennapok a hatvanas évek Magyarországán
 
Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban
 
Kisebbségek és helyzetük a Kárpát-medencében 1945–1990 között
 
A magyar demokrácia működése 1990–2012
 
A polgári demokrácia működése Magyarországon (1990–2012)